Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu

Uczelniana platforma

Ogłoszenie

Temat: Konsultacje, dr Filip Czuchwicki
Ogłoszenie dla: WSAiB
Data publikacji: 2024-02-09
Data ważności: 2024-06-30
Treść: Konsultacje dr Filipa Czuchwickiego odbywają się przez MS Teams po uprzednim umówieniu: w każdą środę w g. 16:00-18:00 dla studentów niestacjonarnych w dniach: 18.02 g. 10:45 - 11:45 03.03 g. 10:45 - 11:45 17.03 g. 10:45 - 11:45 07.04 g. 10:45 - 11:45 21.04 g. 10:45 - 11:45 26.05 g. 10:45 - 11:45 08.06 g. 18:00 - 19:00 Link do MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTBjYTRkYzUtZGYxOC00MzhhLTk3NWUtNjAxZWE5ZjMwOGYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227b01623a-dea2-4bac-b88b-2e071406f9b7%22%2c%22Oid%22%3a%22ddd58aa2-7d94-4b1b-81b2-0390075adcf9%22%7d Pozdrawiam, FC
Autor: WSAiB
Załączniki: