Information about cookies

Close [x]

We use cookies and similar technologies, including for the purposes of: providing services, statistics. Using the site without changing your browser settings means that they will be placed on your end device. Remember that you can always change these settings. More information

  Main site  
Main site
Notice
Notice
Subject: Informacja dla Wykładowców i Studentów dot. sesji egzaminacyjnej
Notice for: WSAiB
Date of publication: 1/28/2020
Date of validity: 2/29/2020
Contents:
        Szanowni Państwo, 
uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem studiów WSAiB, aby przystąpić do egzaminu z danego przedmiotu, student musi uzyskać uprzednio pozytywną ocenę z ćwiczeń tego przedmiotu. 
Zgodnie z zapisem kontraktu - zobowiązany jest do terminowej zapłaty czesnego oraz dodatkowych opłat, np. za wpis warunkowy. Zatem prosimy Studentów posiadających zaległości finansowe, o ich uregulowanie przed przystąpieniem do sesji.

W terminie 7 dni od zaliczenia / egzaminu nauczyciel jest zobowiązany wprowadzić oceny do systemu informatycznego Uczelni. W terminie 14 dni od zakończenia sesji nauczyciel składa wydrukowany i podpisany protokół w dziekanacie.

Sesja poprawkowa:
Student ma prawo do jednego egzaminu poprawkowego z każdego przedmiotu, w wyznaczonych terminach w ramach poprawkowej sesji egzaminacyjnej.

Przed terminem egzaminu poprawkowego studenci, którzy nie uzyskali zaliczenia z przedmiotu kończącego się egzaminem mają prawo do powtórnego ubiegania się o zaliczenie na zasadach określonych przez prowadzącego zajęcia. Nieprzystąpienie bez usprawiedliwienia do sesji egzaminacyjnej w wyznaczonym terminie, w tym nieprzystąpienie z powodu nieuzyskania zaliczenia z ćwiczeń, równoznaczne jest z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

Jeżeli w trakcie egzaminu lub zaliczenia prowadzący stwierdzi niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z niedozwolonych materiałów egzamin kończy się oceną niedostateczną.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Dziekan może wyrazić zgodę na przedłużenie okresu rozliczenia sesji egzaminacyjnej maksymalnie o 30 dni licząc od daty kończącej okres sesji poprawkowej. Na pisemny i umotywowany wniosek studenta, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Dziekan może wyrazić zgodę na przywrócenie terminu zaliczenia bądź egzaminu. 


Ważne dla studentów pierwszego semestru - Informacja o kursie BHP:
Brak zaliczenia obowiązkowego kursu bhp do daty rozpoczęcia sesji podstawowej semestru pierwszego skutkuje niezaliczeniem semestru, jednak student zachowuje status studenta i może przystąpić do sesji egzaminacyjnej. Na wniosek studenta lub z urzędu dziekan może wyznaczyć studentowi dodatkowy nie dłuższy niż trzy tygodnie termin zaliczenia obowiązkowego kursu bhp. W razie nieuzyskania zaliczenia obowiązkowego kursu bhp w dodatkowym terminie dziekan może skreślić studenta z listy studentów.

      
Author: WSAiB
Wirtualny Dziekanat v. 4.3.0 b15 Copyright (c) 2019 APR System